Setkání Čakovice 5Na zámku v pražských Čakovicích se dne 23. září 2020 uskutečnilo setkání zástupců projektu MPSV Krajská rodinná politika se zástupci městských částí hl. m. Prahy. Na setkání byla představena Metodika rodinné politiky na krajské a místní úrovni i další výstupy a aktivity projektu. Celé jednání provázela podnětná diskuze nad dopady pandemie covid-19 v jednotlivých MČ, včetně dobré praxe v oblasti pomoci a dobrovolnictví v této době.

Setkání zahájil starosta MČ Praha–Čakovice Ing. Jiří Vintiška v prostorách Schoellerova sálu na zámku v pražských Čakovicích. Podle jeho slov je, i přes stále přísnější epidemiologická opatření, kvůli kterým se mj. konalo celé setkání v rouškách a v předepsaných rozestupech, důležité pokračovat v nastolených prorodinných aktivitách tak, aby bylo „v době po covidu“ na co navazovat. Jak se ukázalo i v rámci diskuze s jednotlivými zástupci MČ, prorodinná opatření jsou důležitá vždy, o to více však v této nelehké době, která dopadá zejména na ty nejzranitelnější – matky samoživitelky, lidé s handicapem, pečující osoby, vícečlenné rodiny i seniory.

Krajská poradkyně Jitka Chrtková zde za projekt Krajská rodinná politika představila řadu výstupů, například publikaci Sborník dobré praxe rodinné politiky v krajích, včetně jeho elektronické verze či Metodiku rodinné politiky na krajské a místní úrovni. Informace v těchto publikacích mohou sloužit i jako inspirace pro aktéry rodinné politiky a podpořit je ve vytváření strategických dokumentů zaměřených na rodinnou politiku či v realizaci prorodinných opatření, která dále přispějí ke zlepšení života rodin nejen v Praze.

Ze setkání vyplynula zejména důležitost vzájemné komunikace napříč aktéry rodinné politiky. Předávání informací, jejich zpřehlednění tak, aby byla i realizace prorodinných opatření a celková pomoc rodinám co nejvíce efektivní. Zástupci MČ tak velmi ocenili samotné setkání, včetně zde prezentovaných výstupů, které jim mohou pomoci při realizaci prorodinných opatřeních.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek