justice 2060093 1920 1Výzkum realizovaný Kanceláří veřejného ochránce práv poukázal na výrazné rozdíly v jednotlivých krajích, co se týká informovanosti a šance získat dávku mimořádné okamžité pomoci. Dávka má přitom sloužit především rodinám s nízkými příjmy, pro které je často nemožné zajistit dětem potřebné vybavení a pomůcky do školy. Zvýšené náklady rodiny pociťují zejména nyní s koncem prázdnin a začátkem školního roku.

Výzkum měl ověřit praxi úřadů v rámci celé republiky, poznatky z posledních let totiž nasvědčovaly tomu, že přístup úřadu práce, při rozhodování o mimořádné okamžité pomoci, není jednotný. Analyzované informace a rozhodnutí úřadů práce za období srpen a září 2019 nejednotný přístup potvrdily.

Výzkum poukázal nejen na výrazné rozdíly v počtu podaných žádostí v jednotlivých krajích, ale také se výrazně lišila i „úspěšnost“ žadatelů ve vyhovění žádosti i ve výši přiznané částky. Jen minimální počet žadatelů se proti zamítnutí žádosti brání, přitom jsou podle ombudsmana některé uvedené důvody zamítnutí nesprávné. Žadatelům tak doporučuje, aby se v takovém případě bránili odvoláním.

„Mým přáním je, aby dávkovou pomoc s výdaji na školní pomůcky a zájmové aktivity obdržely všechny rodiny s nezaopatřeným dítětem, které na ni mají ze zákona nárok,“ konstatoval ombudsman Stanislav Křeček.[1]

Ombudsman vyzval Ministerstvo práce a sociálních věcí („MPSV“) ke sjednocení rozhodování a zároveň požádal, aby ministerstvo zvážilo přijetí právní úpravy, která by vedla ke zjednodušení finanční podpory dětí vyrůstajících v nízkopříjmových rodinách.

„Věřím, že tento výzkum přispěje ke sjednocení postupu úřadu práce při poskytování pomoci nezaopatřeným dětem a napomůže eliminovat nedostatky v zamítavých a částečně zamítavých rozhodnutích úřadu práce,“ uvedl k analýze ombudsman.[2]

 

 

 

 

[1] Tisková zpráva: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/pomoc-s-vydaji-na-skolaka-ma-byt-poskytnuta-vsem-kdo-na-ni-maji-ze-zakona-narok/

[2] Výzkumná zpráva s právním komentářem a doporučeními dostupná z: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/VOP/Tiskove_zpravy_prilohy/SZD_25-2020-doporuceni_MOP.pdf

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek