woman 3602245 960 720 2Kraj Vysočina je krajem příznivým pro život rodin s dětmi do 15 let, vyplývá to z průzkumu realizovaného v rámci projektu MPSV Krajská rodinná politika

V rámci projektu Krajská rodinná politika byl Krajským úřadem kraje Vysočina ve spolupráci s Vysokou školou polytechnickou Jihlava realizován evaluační výzkum, který si kladl za cíl zjistit, zda je Kraj Vysočina příznivý pro život s dětmi do 15 let. Průzkumu se v Kraji Vysočina zúčastnilo celkem 800 respondentů žijících ve společné domácnosti alespoň s jedním dítětem do věku 15 let.

Co z výzkumu vyplynulo?[1]

 Na základě výsledků dotazníkového šetření lze jednoznačně konstatovat, že Kraj Vysočina je krajem příznivým pro život rodin s dětmi. Na takto položenou otázku odpovědělo variantami „rozhodně ano“ či „spíše ano“ 85 % dotázaných. Opačný názor mělo pouze 6 % respondentů. Celých 70 % dotázaných hodnotí služby pro rodiny s dětmi v Kraji Vysočina za dostačující.

Z šetření dále vyplývá, že služby pro rodiny s dětmi by se měly především zaměřovat na „vzdělávání rodičů a podporu rodičovských kompetencí“ a „prevenci a předcházení problémů v rodině“. Průzkum se zaměřil i na kvalitu služeb pro rodiny s dětmi provozovaných na území Kraje Vysočina. Průměrné hodnocení všech služeb se pohybovalo v rozmezí známek 1,64 až 2 na možné škále 1-5 (hodnoceno jako ve škole).

„Průzkum potvrdil, že Kraj Vysočina se problematice služeb pro rodiny dlouhodobě věnuje a hodlá rodinu i nadále podporovat. Dál budeme pracovat na zajištění a poskytování širokého spektra kvalitních, dostupných a plnohodnotných služeb na profesionální úrovni,“ dodal k výsledkům dotazníkového šetření náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Pavel Franěk.

 

 

 

 

Zdroj

[1] Tiskový zpráva dostupná z: https://www.kr-vysocina.cz/kraj-vysocina-kraj-priznivy-pro-zivot-rodin-s-detmi-do-15-let/d-4100151/p1=1013

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek