IMG prahaV říjnu se uskutečnil očekávaný workshop projektu MPSV Krajská rodinná politika zabývající se problematikou slaďování práce a péče. Toto aktuální téma zasahuje a bude zasahovat do života mnoha českých rodin, jde totiž ruku v ruce s fenoménem sendvičové generace, kdy pracující rodiče pečují nejen o své děti, ale zároveň už i o své vlastní rodiče. Workshop „Pracuji a pečuji: aktuální možnosti podpory slaďování pracovního a rodinného života“ se tedy snažil nejen poukázat na toto důležité téma v naší společnosti, ale zároveň představil adekvátní možná řešení, jak rodinám i jednotlivým pracujícím pečujícím pomoci.

„Problematika práce a péče – podpora neformálních rodinných pečujících, vyplynulo jako aktuální téma z mapování potřeb ÚMČ hl. m. Prahy, proto jsem jej zvolila jako téma workshopu. Ukázalo se, že je to důležité téma, které opravdu zajímá nejen ty, kterých se tato problematika přímo dotýká, ale také odbornou veřejnost,“ uvedla pražská poradkyně projektu Krajská rodinná politika Jitka Chrtková. Její slova potvrzuje vysoká účast na workshopu také z řad zástupců Magistrátu hl. města Prahy a z MČ hl. m. Prahy, včetně paní radní.

Přítomní účastníci i diskutující se shodli na fyzické i psychické zátěži pečujících. Právě sendvičová generace je ohrožena hned dvojitou péčí, tedy jak o děti, tak i o rodiče. Se stárnutím populace a oddalováním rodičovství se tento problém stává stále aktuálnějším, přesto je zde patrná značná nepřipravenost tomuto problému čelit. Chybí zde celková informovanost, lidé sami často nevědí, kde vyhledat adekvátní pomoc a informace.

Celá řada organizací nabízí neformálně pečujícím různé formy pomoci, které jim mohou alespoň částečně ulehčit toto velmi náročné období. Jedná se například o Ústav sociálních služeb v Praze 4, kde v rámci motta „Nejste v tom sami“ nabízejí možnosti sociálního poradenství, odlehčovací zařízení či půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek. Na pomoc neformálně pečujících se zaměřuje projekt Byznysu pro společnost Podpora neformálně pečujících osob na trhu práce, který nabízí pomoc právě lidem snažícím se skloubit práci s péčí o své nejbližší. Nápomocná mohou být také rodinná a komunitní centra nabízející pomoc s péčí o dítě v době řešení nečekaných událostí, nebo využitím dobrovolníka pro občasnou výpomoc v rodině. Na workshopu vystoupili také zástupci z ČSSZ, kteří zde představili aktuální možnosti dávek pro neformálně rodinné pečující a upozornili na nejčastější chyby, s nimiž se v praxi setkávají.

Neformálně pečující podporuje také MPSV, které letos uspořádalo například soutěž Pečující roku. „Cílem této soutěže bylo zejména upozornit na tuto problematiku a zároveň poukázat na to, že si tito lidé zaslouží uznání společnosti,“ dodala na závěr workshopu Jitka Chrtková.

Z workshopu celkově vyplynula zejména důležitost veřejné diskuze o této problematice. Měla by zde být nejen snaha lépe informovat o existenci služeb pro neformálně pečující, ale také snaha o zapojení zaměstnavatelů a dalších důležitých aktérů vstupujících do problematiky práce a péče, jelikož i jejich zapojení bude stále více potřebné.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek