fotografie plat. MSK 1Dne 7. února 2019 se uskutečnilo 5. setkání členů regionální platformy k projektu Krajská rodinná politika Moravskoslezského kraje v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

V úvodu platformy přítomné přivítala vedoucí projektu Mgr. et Mgr. Dana Váhalová. Na programu bylo pokračování SWOT analýzy – potřeby rodin Moravskoslezského kraje a připomínkování dokumentu Metodická příručka k realizaci rodinné politiky na  krajské a místní úrovni.

Vedoucí projektu přítomným navrhla, aby se již na začátku věnovala pozornost slabým stránkám ve SWOT analýze. Členové platformy se do diskuze živě zapojili. Diskutovalo se tak o flexibilních formách práce a nutnosti přizvat k jednání také zaměstnavatele. V rámci diskuze vyplynula řada důležitých témat, například důležitost podpory neformálně pečujících, zvýšení prestiže rodiny a zlepšení dostupného bydlení.

V další části platformy byl prostor věnován připomínkování dokumentu Metodická příručka k realizaci rodinné politiky a politiky stárnutí na krajské a místní úrovni. Byly zde zmíněny novinky z oblasti rodinné politiky a úkoly pro další setkání.

Závěrečná diskuse se mj. týkala dotačních titulů MPSV. Domluvil se termín dalšího setkání platformy, který je naplánováno na červen 2019.

Projekt vznikl za podpory

Webové stránky vznikly v rámci projektu Koordinace opatření na podporu sladění pracovního a rodinného života na úrovni krajů reg. č. (CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0006233). Tento projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílet

Vyrobeno v UNISMINI | Mapa stránek