Vytisknout
Kategorie: Novinky

Platforma foto OlomoucV Olomouckém kraji proběhlo 23. ledna 2019 5. setkání členů platformy k projektu Krajská rodinná politika. Na programu jednání byly důležité otázky z oblasti prorodinné politiky.

Platforma se uskutečnila mezi 10 a 12 hodinou na Krajském úřadě Olomouckého kraje, kde byli přítomní přivítáni krajským poradcem Mgr. Miloslavem Schwarzem. Po zhodnocení aktivit platformy v minulém roce byly mimo jiné představeny očekávané akce v rámci projektu pro rok 2019. Na květen 2019 je naplánován kulatý stůl, přítomní tak byli vyzváni, aby předložili možné náměty na témata kulatého stolu do konce února.

Aktuality k projektu KRP představila na platformě PhDr. Jana Sládková Filipčíková, která zde pochválila práci a aktivitu Olomouckého kraje v oblasti rodinné politiky. Byly zde představeny dva výstupy projektu, tištěná verze Sborníku dobré praxe, která se v současné době dokončuje. Sborník bude k dispozici i v elektronické podobě a to na hlavních stránkách projektu (www.rodinyvkrajich.mpsv.cz). Dalším důležitým výstupem je Metodická příručka pro kraje a obce, která bude ještě připomínkována. Chystá se také příručka „Bude nás víc“ a Fórum rodinné politiky, které se plánuje na květen 2019.

V další části jednání platformy představil Mgr. Pavel Podivínský, člen platformy Olomouckého kraje a vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany, novou Koncepci rodinné politiky Olomouckého kraje. Na vytvoření Koncepce se podíleli členové pracovních skupin z řad zástupců obcí, nestátních neziskových organizací, ale i zástupci jednotlivých odborů Krajského úřadu Olomouckého kraje. Koncepce rodinné politiky Olomouckého kraje na období 2019–2022 se zaměřuje primárně na rodiny, kvalitu rodinného života a zajištění vhodných podmínek pro fungující rodiny tak, aby byly schopny realizovat vlastní životní strategie v naplňování v oblasti rodičovství, tak i v oblasti profesní. Na letošní rok byl zároveň vytvořen Akční plán, jehož součástí jsou aktivity spojené s vytvářením vhodných podmínek pro fungování rodin, podpory služeb pro rodiny, rozvoje společensko-kulturních akcí, budování a přizpůsobování infrastruktury, podpora seniorské politiky a mezigeneračního soužití včetně mediální prezentace všech aktivit spojených s rodinnou politikou.

V rámci platformy byla také představena prezentace Bc. Zapletalové týkající se  předškolní péče.

V závěru byla diskutována možná témata pro další setkání platformy. Navrhována byla témata mezigenerační soužití či primární prevence. Termín příští platformy je naplánován na 8. března 2019.